101 reputation
1

Ilya Cherevkov

keen on ruby on rails engineering